Hoạt động kinh doanh

Thông báo đấu giá cổ phần Công ty VTC Online

04/12/2017

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện - Công ty TNHH MTV

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến

Địa chỉ: Công viên VTC Park, Đại lộ V.I Lenin, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, tư vấn và cung cấp công nghệ thông tin và phần mềm; Hoạt động truyền hình ... 

Vốn điều lệ: 24.044.600.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 107.388 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.020.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.020.000 cổ phần


Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/12/2017 đến 15h30 ngày 25/12/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 02/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/01/2018 đến 16 giờ ngày 12/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 09/01/2018

File đính kèm:

1.1. Quy che dau gia co phan_CTCP VTC Truyen thong truc tuyen.doc

2.2. Can cu phap ly.pdf

3.3. UBCKNN vv Ho so CBTT thoai von_CTCP VTC Truyen thong truc tuyen.pdf

4.4. Con bo thong tin__CTCP VTC Truyen thong truc tuyen.pdf

5.5. BCTC rieng 2016__CTCP VTC Truyen thong truc tuyen.pdf

6.6. BCTC HN 2016__CTCP VTC Truyen thong truc tuyen.pdf

7.7. BCTC rieng 2015__CTCP VTC Truyen thong truc tuyen.pdf

8.8. BCTC HN 2015__CTCP VTC Truyen thong truc tuyen.pdf

9.Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

10.Don dang ky dau gia.zip